پرسنل کتابخانه

مسئول کتابخانه مجتمع خیرین سلامت

سرکارخانم اعظم کرمانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس آموزش

سرکار خانم هدی هئیت زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

در صورت عدم حضور مسئول کتابخانه واحد آموزش همکاری می نمایند.

شماره تماس: 02537118213