معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم-کتابخانه مرکزی
آئین نامه مسئولیت های حرفه ای و حقوقی
کتابخانه دانشکده ها و مراکز آموزشی-درمانی (بیمارستانی)
دانشگاه علوم پزشکی قم
ماده :1تعاریف
دانشگاه: منظور دانشگاه علوم پزشکی قم است.
کتابخانه مرکزی: منظور کتابخانه مرکزی و اسناد علمی دانشگاه علوم پزشکی قم میباشد.
کتابخانه تابعه:منظور از کتابخانه تابعه تمامی کتابخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قم اعم از کتابخانه-
های دانشکدهای، مراکز پزشکی ، آموزشی و درمانی، مراکز تحقیقاتی، گروههای آموزشی و خوابگاهها و ....
است.
منابع:منظور از منابع کلیه منابع چاپی و غیرچاپی موجود در کتابخانه های تابعه دانشگاه میباشد.
اعضا:منظور از اعضا، آن دسته افراد مجاز برای استفاده از کتابخانه های دانشگاه هستند که بر اساس آیین نامه
عضویت کتابخانه ها، به عضویت کتابخانه های تابعه دانشگاه درآمده و در سیستم نرم افزار کتابخانه ای دارای
پروفایل هستند.
امانت:منظور از امانت اجازه استفاده از منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه برای مدت زمان مشخص و معین
استکه هر عضو بر اساس سیاست کتابخانه مرکزی می تواند منبع مورد نظر خود را امانت بگیرد.
ماده :2تعداد و مدت زمان امانت کتب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهعلوم پزشکی قم-کتابخانه مرکزی
آئیننامه کتابخانه دانشکده ها و مراکز آموزشی-درمانی2
با توجه به گستردگی دانشگاه علوم پزشکی و تنوع جامعه استفاده کننده از کتابخانه های تابعه دانشگاه اعضاء که
مجاز به امانت گرفتن کتاب میباشنددر چهار ( )4گروه کلی زیر تقسیمبندی میشوند و هر امانت گیرنده با توجه
به گروه مندرج در جدول ذیل موظف به رعایت آن می باشد:
تبصره:1در صورتی که کتابی دارای متقاضی زیاد بوده و تعداد نسخه های آن محدود باشد، این کتاب در کتابخانه
قرار
خواهد گرفت و بنا به تشخیص کتابدار مسئول بخش امانت داده خواهد شد.
تبصره:2کتابهای مرجع به منظور استفاده در خارج از کتابخانه امانت داده نخواهد شد و استفاده کنندگان موظفند
آنها
را در جایگاه مشخص شده در بخش مرجع و در محل کتابخانه مطالعه کنند و امانت این منابع تنها با تشخیص
کتابدار و به
صورت روزانه امکان پذیر است.
تبصره:3اساتید حق التدریس با ارائه کارت شناسایی میتوانند کتب مورد نیاز خود را تا پایان وقت اداری همان روز
امانتبگیرند.
تبصره: 4اسناد علمی، مواد دیداری-شنیداری، پایان نامه های تحصیلی و طرحهای تحقیقاتی که استفاده روزمره و یا
در محل دارند، امانت داده نمیشوند. ولی اعضای هر کتابخانه میتوانند طبق آیین نامه دسترسی به پایاننامه از این منابع
درمحل کتابخانه استفاده کنند.
تبصره:5نشریات ادواری امانت داده نمیشوند. ولی کپی یا اسکن مقالات درخواستی در اختیار متقاضی قرار داده
میشود.
ماده :3مفقود شدن یا آسیب رساندن به منابع امانی
آسیب رساندن به منابع کتابخانه های تابعه دانشگاه تخلف محسوب شده وعلاوه بر مجازاتهای مندرج در قانون
اموال عمومی، کتابخانه میتواند متخلف را به محرومیت از خدمات کتابخانه و جبران خسارات وادار کند.
-چنانچه به منابع امانت گرفته شده آسیب هایی زده شود، مانند حاشیه نویسی، علامت گذاری، برگ برگ کردن
کتاب، نقاشی کشیدن، ریختن آب و مایعات روی آن و یا کپی برداری که موجب آسیب رساندن به شیرازه و
عطف
کتاب شود، ضمن دریافت خسارت از امانت گیرنده بر حسب میزان خسارت، عضویت ایشان به مدت دو تا ده هفته
نیز لغو شده و امکان استفاده از خدمات کتابخانه از وی سلب خواهد شد.
-چنانچه بخشی از کتاب یا اوراق و تصاویر کتاب بریده و یا ناقص شود، مسئولیت آن متوجه شخص امانت گیرنده
میباشد و ایشان موظف است اصل آن را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد.
ردیف امانت گیرنده تعداد کتب امانی مدت زمان امانت دفعات تمدید
1اعضای هیات علمی5جلد30روز(2دو) بار
2دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر3جلد20روز
(1یک) بار 3دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی3جلد15روز
4کارمندان رسمی و پیمانی3جلد20روز