: کتابخانه وظایف شرح
پایان ای، چندرسانه منابع ،(الکترونیکی و چاپی) نشریات و کتاب از اعم اطلاعاتی منابع جمع آوری و انتخاب ·
خرید طریق از دانشگاه کارکنان و پزشکان دانشجویان، علمی، هئیت اعضای استفاده جهت تحقیقاتی طرح و نامه
تابعه واحدهای و مرکزی کتابخانه جهت خارجی ناشرین یا و کتاب های نمایشگاه ناشرین، از
اطلاعات ورود و تحقیقاتی های طرح ها، نامه پایان کتب، سازی نمایه و نویسی فهرست سازماندهی، بر نظارت ·
(آذرخش پارس)مرکزی کتابخانه کامپیوتری جامع برنامه به آنان
کتابداران آموزشی و اطلاعاتی نیازها تامین و بررسی مطالعه، ·
لزوم مواقع در هماهنگی و تابعه واحدهای های کتابخانه فعالیت های بر نظارت ·
مربوطه سمینارهای و ها کنفرانس در شرکت ·
اصلاح و ءارتقا ، تکمیل جهت در فعالیت و تابعه واحدهای سطح در کتابداری و فنی امور در هماهنگی ایجاد ·
موجود روشهای
الکترونیکی منابع به دسترسی پایش و پزشکی الکترونیکی منابع های سرویس ارائه بر نظارت ·
ای منطقه و ملی شهری، های کتابخانه و رسانی اطلاع مراکز دیگر با ارتباط ·
ای کتابخانه منابع از استفاده نحوه آموزشی کارگاههای و ها دوره برگزاری ·
ها درخواست به توجه با نیاز مورد ملزومات سفارش مراحل بر نظارت ·
نظر مورد های بخش با ای دوره های جلسه برگزاری ·

 

کتابخانه مسوول وظایف شرح
(مراجعان و همکاران به آموزش) آموزشی های دوره برگزاری
پزشکی کتابداری عرصه در جدید مهارتهای کسب و علمی ارتقای جهت در الزام
نظر مورد های بخش با ای دوره های جلسه برگزاری
انتشارات اداره و دانشکده رئیس کتابخانه، رئیس به نظر مورد بخش از ای دوره آمارهای و گزارش ارائه
گروهی کار انجام و دیگر های بخش در کارکنان با همکاری
ها درخواست به توجه با نیاز مورد مواد سفارش مراحل بر نظارت
علمی منابع و ملزومات سفارش جهت سنجی نیاز انجام و دانشجویان و علمی هیات اعضای با ارتباط
منابع سفارش جهت غیرچاپی و چاپی مواد انتخاب ابزارهای بررسی
برآن نظارت یا و اداری مکاتبات انجام
اشتراکی استفاده یا و اشتراکی خرید تقویت
ای کتابخانه بین روابط بر نظارت و ارتباط برقراری
کتابخانه در وجین اجرای کنترل و ریزی برنامه

 

اطلاع رسان کتابدار :وظایف شرح
منابع تمدید و رزرو امانت، و عضوگیری خدمات ارائه .١
مطالعه سالن های امور بر نظارت .٢
برگشت و آنها، موقع به صحافی و وجین خوانی، قفسه امر جهت کتابخانه منابع بر نظارت .٣
مخزن به امانی کتابهای
، هنگام به خدمات ارائه و نظر مورد مناسب منابع انتخاب و لازم راهنمایهای و اطلاعات ارائه .٤
کتابخانه وظایف راستای در کنندگان مراجعه به کامل و دقیق
استعدادها و خلاقیتها پرورش به کمک و کنندگان مراجعه در پژوهش و تحقیق روحیه تقویت .٥
کاربران به کتاب امانت سامانه و کتابخانه، سامانه از استفاده نحوه آموزش .٦
کارگاهها برگزاری طریق از کاربران توانمندسازی .٧
علمی بنیه تقویت و خدمت ضمن کلاس های در شرکت .٨