سیاست و خط مشی  کتابخانه :
·         استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه ی سریع تر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات.
·         کمک به ارتقای دانش تخصصی کاربران کتابخانه و کارکنان بیمارستان
·         گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی تخصصی در زمینه های فعالیت بیمارستان و ارتقای سطح کمی و کیفی آن در جهت پاسخگویی هرچه بیشتر به نیاز مراجعان
·         شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان
·         راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی
·         کمک به ارتقای فعالیت های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی بیمارستان از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران