جامعه استفاده کننده: کلیه دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی، پرستاری و مامایی

کارمندان و پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه