ارزش ها ( Values  ) :
شناسایی نیازهای اطلاعاتی به روز و دقیق اساتید، دانشجویان و کارکنان درجهت در ارائه خدمات در استفاده از فناوریهای نوین و ارائه مستمر خدمات جزو مهمترین ارزش های این مجموعه است .