لیست اخبار صفحه :1
 کسب افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی قم؛ کسب مدال نقره مسابقات بین‌المللی مخترعین و نوآوران کشور سوئیس IFLA توسط دانشجوی فناور دانشگاه علوم پزشکی قم

کسب افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی قم؛ کسب مدال نقره مسابقات بین‌المللی مخترعین و نوآوران کشور سوئیس IFLA توسط دانشجوی فناور دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشجوی فناور عضو مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قم، توانست در دومین دوره مسابقات بین المللی مخترعین و نوآوران کشور سوئیس، مدال نقره را کسب کند.